Галузева Угода між Міністерством культури України та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України на 2012-2013 роки

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством соціальної політики України

21.05.2012 р. № 19

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузеву угоду (далі – Угода) укладено відповідно до законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», Положення про Міністерство культури України та інших законодавчих актів України між Міністерством культури України (далі – Міністерство) в особі Міністра Кулиняка Михайла Андрійовича та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України (далі ЦК Профспілки) в особі Голови Перелигіної Людмили Федорівни (далі – Сторони).

1.2. Сторони визнають Угоду як нормативно-правовий акт, який встановлює засади соціального партнерства, визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудових колективах сфери культури.

1.3. Положення цієї Угоди є обов’язковими для виконання Сторонами, а також для застосування під час ведення переговорів і укладання колективних договорів і угод нижчого рівня.

1.4. Дія Угоди поширюється на працівників сфери культури, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях та закладах, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали Угоду, в тому числі: за наймом; на жінок, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною; непрацюючих пенсіонерів, останнім місцем роботи яких було підприємство, установа, організація чи заклад культури (стаж роботи не менше 5 років); а також на осіб, що працюють на виборних і штатних посадах в Центральному комітеті Профспілки працівників культури України.

 1. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

2.1. Угода укладається на 2012-2013 роки, набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладання нової або перегляду даної Угоди.

2.2. Жодна із Сторін, що уклала цю Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення та норми.

2.3. Зміни і доповнення до Угоди протягом терміну її дії вносяться тільки за взаємною згодою Сторін після проведення переговорів.

2.4. Сторони вступають у переговори для укладання нової Угоди не пізніше, ніж за один місяць до закінчення терміну дії даної Угоди.

2.5. До закінчення терміну дії Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною згодою Сторін.

2.6. На підставі цієї Угоди в двохмісячний термін з дня набуття чинності даної Угоди роботодавці та профспілкові комітети підприємств, установ, організацій та закладів сфери культури ведуть переговори щодо укладання колективних договорів або вносять зміни і доповнення до укладених колективних договорів з урахуванням положень Галузевої угоди.

2.7. Угода зберігає чинність у випадках зміни складу, структури, назви органу від імені якого вона була укладена.

2.8. ЦК Профспілки у 7-денний термін з дня підписання Угоди надає її на повідомну реєстрацію. Після реєстрації протягом 7 днів забезпечує її тиражування, надсилає до Міністерства, на місця та публікує в ЗМІ.

 1. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ

3.1. Сторони домовились:

3.1.1. Спрямовувати свою діяльність на співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудових колективах сфери культури.

3.1.2. Здійснювати заходи щодо недопущення виникнення на підприємствах, в установах та організаціях, що знаходяться в сфері управління Міністерства (далі – Підприємства), заборгованості із виплати заробітної плати.

3.1.3. Залучати представників первинних профспілкових організацій, а у разі їх відсутності – представників, обраних на загальних зборах найманих працівників, і уповноважених представляти їх інтереси у відносинах з роботодавцями, до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

– статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних інтересів та трудових прав;

– розробки положень внутрішніх документів підприємств (правил внутрішнього трудового розпорядку, тощо), а також внесення до них змін та доповнень відповідно до чинного законодавства.

3.1.4. Не допускати необґрунтованих змін форми власності Підприємств.

3.1.5. Ініціювати питання перед Міністерством фінансів України щодо:

– внесення змін до методології розрахунків обсягів видатків на культуру і мистецтво, виходячи із державних соціальних стандартів і нормативів, наявної культурно-мистецької інфраструктури з урахуванням демографічних та інших особливостей регіонів;

– внесення змін і доповнень до Бюджетного кодексу України в частині оплати праці працівників культурно-освітніх закладів на селі (клубних працівників, бібліотекарів та сільських кіномеханіків) в районних відділах культури та включення їх у бюджетне фінансування районних рад.

3.1.6. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій і переговорів.

3.2. Міністерство зобов’язується:

3.2.1. Визначати пріоритетні напрями розвитку Підприємств, створювати необхідні організаційні й матеріально-фінансові умови для їх реалізації.

3.2.2. Вживати всі можливі заходи щодо стабілізації функціонування Підприємств, раціонального використання бюджетних та власних коштів, неухильного дотримання нормативних вимог до фінансування господарських витрат, недопущення збитків та незаконних витрат.

3.2.3. На виконання Плану заходів щодо забезпечення реалізації Закону України «Про культуру», затвердженого на засіданні Кабінету Міністрів України 26.01.2011 року, привести нормативно-правові акти у сфері культури у відповідність до вищезазначеного закону.

3.2.4. Вживати заходів щодо недопущення безпідставного скорочення мережі Підприємств, їх незаконної приватизації, реорганізації та перепрофілювання, а при його проведенні включати в порядку, встановленому законодавством, представників первинних організацій Профспілки до складу:

– комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів господарювання;

– наглядових рад;

– конкурсних комісій з продажу майна;

– комісій з передачі об’єктів права державної власності у комунальну.

3.2.5. Здійснювати фінансування сфери культури в обсягах, передбачених діючим законодавством, з урахуванням фінансового забезпечення державних цільових програм у сфері культури.

3.2.6. Періодично, не рідше одного разу на рік, розглядати на колегіях Міністерства та апаратних нарадах за участю ЦК Профспілки питання щодо стану дотримання трудового законодавства на Підприємствах.

3.2.7.Проводити роботу щодо збереження та розвитку мережі навчальних закладів культури та мистецтва та подальшого удосконалення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів відповідно до потреб і перспектив розвитку сфери культури.

3.2.8. Розробляти нормативні і методичні матеріали з питань трудового законодавства, нормування праці, забезпечення в установленому порядку норм часу, виробітку, обслуговування, нормативів чисельності відповідно до сучасних технологій і організації праці.

3.2.9. Виступити з законодавчою ініціативою щодо розповсюдження дії Закону України «Про театри і театральну справу» на фінансову-господарську та творчу діяльність філармоній та їх працівників.

3.2.10. З метою поліпшення механізму сплати та диференціації гастрольного збору ініціювати внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні».

3.2.11. На виконання Закону України «Про позашкільну освіту» домагатися прискорення прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати за навчання у початкових мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання)» з врахуваннямпропозицій щодо надання пільг при сплаті за навчання дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей.

3.2.12. Забезпечити погодження з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та введення в дію «Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та методичних установ системи Міністерства культури України».

3.2.13. Ініціювати прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Глави 14 Бюджетного кодексу України» в частині зміни механізму фінансування шкіл естетичного виховання з розрахунку на одного учня та включення цих видатків при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

3.2.14. Спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України розробити зразки документів про позашкільну освіту та подати їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3.2.15. З урахуванням пропозицій фахівців бібліотечної справи розробити:

– Типові положення про обласну універсальну наукову бібліотеку, обласну бібліотеку для юнацтва, районну бібліотеку, міську (сільську, селищну) бібліотеку;

– Типову структуру та штати ЦБС, районної бібліотеки, міської (сільської, селищної) та внести зміни до Примірного положення про ЦБС.

3.2.16. На виконання статті 20 Закону України «Про культуру» внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про інвестиції у розвиток культури».

3.2.17. Розробити, затвердити та зареєструвати у Міністерстві юстиції України примірні штати закладів культури всіх рівнів.

3.2.18. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України перелік безоплатних послуг, які надаються населенню підприємствами, установами, організаціями та закладами культури; перелік безоплатних послуг клубних закладів; показники якості надання населенню послуг закладами культури.

3.2.20. З метою поліпшення діяльності благодійників і меценатів у сфері культури ініціювати внесення змін до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» та прийняття Закону України «Про меценатство».

3.2.21. Контролювати фінансово-господарську діяльність закладів культури, що належать до сфери управління Міністерства культури України.

3.2.22. Сприяти збереженню мережі закладів культури, особливо в сільській місцевості.

3.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов’язуються:

3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на Підприємствах, шляхом проведення перевірок дотримання працівниками трудової та виконавської дисципліни.

3.3.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю та забезпеченням трудових прав членів Профспілки на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури.

3.3.3. Забезпечувати підготовку відповідних пропозицій щодо розробки і запровадження механізмів соціально-економічного захисту працівників сфери культури.

3.3.4. Підготувати відповідні зміни щодо розповсюдження дії Закону України «Про театри і театральну справу» на фінансову-господарську та творчу діяльність філармоній та їх працівників та подати їх на розгляд до Міністерства.

3.3.5. На виконання статті 20 Закону України «Про культуру» розробити та внести на Міністерства проект Закону України «Про інвестиції у розвиток культури».

3.3.6. Розробити перелік безоплатних послуг, які надаються населенню Підприємствами; перелік безоплатних послуг клубних закладів; показники якості надання населенню послуг закладами культури.

3.3.7. З метою поліпшення діяльності благодійників і меценатів та надання податкових пільг меценатам у сфері культури розробити та подати до Міністерства проект Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» та прийняття Закону України «Про меценатство».

3.3.8. Утримуватись від організацій страйків з питань, включених до Угоди за умови їх вирішення у встановленому законодавстві порядку.

 1. У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

4.1. Сторони домовились:

4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», інших законодавчих актів у частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.1.2. Сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів культури і мистецтва за отриманою спеціальністю і кваліфікацією відповідно до заявок підприємств, установ, організацій та закладів сфери культури.

4.1.3. Передбачати у колективних договорах і регіональних угодах питання розробки програм зайнятості.

4.1.4. Передбачати у колективних договорах заходи щодо запобігання скороченню чисельності або штату працівників та створення нових (додаткових) робочих місць.

4.1.5. Зберігати права, пільги та гарантії за працівниками, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня або тижня), передбачені колективним договором, за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій та закладів.

4.1.6. У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру, або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємств, установ, організацій та закладів, він повинен завчасно, не пізніше, ніж за три місяці до намічених звільнень, надати первинним організаціям Профспілки інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількості категорій працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з Профспілкою про заходи щодо запобігання звільнення чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень (згідно ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

4.1.7. Рекомендувати керівникам Підприємств при укладанні трудових договорів застосовувати особливу форму трудового договору – контракт.

4.2. Міністерство зобов’язується:

4.2.1. Розробити програму підготовки молодих спеціалістів та підготувати пропозиції щодо можливостей вирішення проблем розподілу та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів культури і мистецтва, забезпечення соціальних гарантій молодих спеціалістів.

4.2.2. Сприяти посиленню проведення профорієнтаційної роботи у регіонах, спрямованої на підвищення якості набору студентів.

4.2.3. Постійно здійснювати організаційну та методичну роботу серед обдарованої молоді з метою її залучення на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями).

4.2.3. У зв’язку з отриманням у вищих навчальних закладах мистецької освіти за новими спеціальностями, внести їх до Схеми тарифних розрядів, а саме:

– лікар-фоніатр 14-16 розряд (для музичних театрів та концертних організацій);

– провідний менеджер 16-18 розряд (на рівні з головним адміністратором);

– менеджер 12-14 розряд (як старший адміністратор);

– маркетолог 12-14 розряд.

4.2.4. Забезпечувати підвищення професійного рівня працівників шляхом збільшення чисельності осіб, які підвищуватимуть кваліфікацію та нормативну періодичність підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років, передбачаючи на це відповідні кошти.

4.2.5. Співпрацювати з відповідними структурами державної служби зайнятості населення, брати участь у розробці та реалізації заходів щодозабезпечення зайнятості працівників сфери культури при їх звільненні за скороченням штатів, ліквідації чи реорганізації Підприємства.

4.2.6. Надавати щорічно профспілковим організаціям інформацію щодо скорочення чисельності працівників, включаючи інформацію про причининаступних звільнень та працевлаштування звільнених відповідно до ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».Передбачати у колективних договорах і регіональних угодах питання розробки програм зайнятості.

4.2.7. Забезпечити щорічний аналіз зайнятості у сфері культури на основі статистичних звітів підприємств, установ, організацій та закладів, розглядати це питання спільно з ЦК Профспілки одночасно з підсумками виконання цієї Угоди.

4.2.8. Сприяти покращенню доступу молоді до високоякісної освіти шляхом розвитку кредитування навчання, запровадження державних грантів навчання, особливо для обдарованої молоді та дітей з малозабезпечених сімей.

4.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов’язуються:

4.3.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури законодавчих і нормативних актів з питань праці і зайнятості.

4.3.2. Надавати працівникам Міністерства культури України безкоштовну правову допомогу шляхом юридичних консультацій, представництва їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в судах відповідно до законодавства.

4.3.3. Подавати у разі потреби Міністерству та керівникам підприємств, установ, організацій та закладів сфери культури пропозиції щодо перенесення строків, тимчасове припинення або скасування заходів щодо масового вивільнення працівників, які є обов’язковими для розвитку.

4.3.4. Сприяти забезпеченню трудової дисципліни на підприємствах, установах, організаціях та закладах сфери культури.

 1. ОПЛАТА ПРАЦІ

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. В межах компетенції вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати працівникам сфери культури. Розглядати систему оплати праці відповідно до Єдиної тарифної сітки, як основу для формування міжкваліфікаційної та міжпосадової диференціації оплати праці.

5.1.2. Забезпечувати, в межах компетенції та в межах чинного законодавства, встановлення тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

5.1.3. Рекомендувати державним комерційним підприємствам вирішувати питання оплати праці через колективні договори, виходячи із фінансових можливостей. Оплату праці робітників, керівників підрозділів, фахівців і технічних службовців здійснювати в залежності від складності робіт, кваліфікації виконавців на основі встановлених і затверджених тарифних ставок для робітників та посадових окладів для фахівців та службовців.

5.1.4. Рекомендувати керівникам державних підприємств визначати в колективних договорах положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства.

5.1.5. Здійснювати оплату та стимулювання праці працівників підприємств, установ, організацій та закладів сфери культури відповідно до статті 29 Закону України «Про культуру».

5.1.6. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, посадових окладів працівників Підприємств відповідно до чинного законодавства.

5.1.7. Рекомендувати керівникам навчальних закладів, в межах компетенції, відповідно до діючого законодавства, передбачати виплату надбавок за стаж наукової та науково-педагогічної роботи у межах коштів, передбачених державним вищим навчальним закладом ІІІ-IV рівня акредитації на оплату праці.

5.1.8. Керівникам Підприємств в межах затвердженого фонду оплати праці та відповідно до чинного законодавства, передбачати в колективних договорах умови щодо:

– виплати доплат за вислугу років працівникам музеїв, бібліотек, професійним творчим працівникам театрів, викладачам початкових спеціалізованих навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та інших учбових закладів культури і мистецтва різного ступеню акредитації;

– виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків працівникам музеїв, професійним творчим працівникам театрів, викладачам початкових спеціалізованих навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та інших учбових закладів культури і мистецтва різного ступеню акредитації;

– виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу на рік працівникам клубних закладів, театрів, бібліотек, музеїв;

– виплати допомоги на оздоровлення працівникам клубних закладів, бібліотек, музеїв, викладачам початкових спеціалізованих навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та інших учбових закладів культури і мистецтва різного ступеню акредитації;

– виплати 50% надбавки за особливі умови роботи працівникам бібліотек.

5.1.9. Керівникам навчальних закладів у межах коштів, передбачених навчальним закладам, передбачати виплати, гарантовані державою педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування».

5.1.10. Брати участь у розробці та погодженні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці, надавати висновки щодо цих проектів в установленому порядку та в межах своїх повноважень.

5.1.11. В період формування Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2013 рік внести пропозиції Кабінету Міністрів України щодо врахування у Державному бюджеті України 2013 року видатків на реалізацію частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру».

5.2. Міністерство зобов’язується:

5.2.1. Вживати заходів щодо забезпечення своєчасного фінансування підприємств, установ, організацій та закладів, які належать до сфери управління Міністерства, а також щодо своєчасної, не рідше 2-х разів на місяць, виплати заробітної плати їх працівникам у терміни, визначені колективними договорами.

5.2.2. Порушувати через відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування клопотання щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати в цілому по сфері культури, незалежно від підпорядкування закладів культури.

5.2.3. В межах компетенції не допускати виникнення на підприємствах, установах, організаціях та закладах сфери культури заборгованості із виплати заробітної плати.

5.2.4. Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю, Генеральної та цієї Угоди і вживати спільно з Профспілкою оперативних заходів відповідно до законодавства. У разі несвоєчасної виплати заробітної плати розглядати подання первинних організацій Профспілки щодо розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації або закладу, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори та угоди (ст.33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

5.2.5. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно статті 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а на вимогу працівника – відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці».

5.2.6. Своєчасно розробляти та затверджувати галузеві накази з оплати праці у разі встановлення нового розміру першого тарифного розряду робітника.

5.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов’язуються:

5.3.1. Вносити пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про Державний бюджет України», місцевих бюджетів, що стосуються соціально-економічного розвитку та соціального захисту працівників сфери культури.

5.3.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури конституційних гарантій з оплати праці, в тому числі – щодо правомірності та повноти утримань із заробітної плати податків, зборів, внесків.

Взаємодіяти в питаннях реалізації прав на своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, органами державного нагляду. Інформацію щодо профспілкових подань за фактами виявлених порушень надавати стороні власників та вимагати вжиття заходів по їх усуненню.

5.3.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам-членам Профспілки у захисті їх прав у сфері оплати праці, представляти їх інтереси у Комісіях по трудових спорах та в судових органах.

Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства про оплату праці, вносити пропозиції щодо його удосконалення.

5.3.4. Інформувати Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю та (або) його територіальні органи (територіальні державні інспекції праці) про факти порушень колективних договорів і угод, вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати з метою усунення виявлених порушень.

 1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

6.1. Сторони домовились:

6.1.1. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно з Правилами внутрішнього розпорядку і графіками змінності, затвердженимироботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації чи закладу з урахуванням специфіки діяльності та вимог чинного законодавства.

6.1.2. Щорічні відпустки надавати згідно із Законом України «Про відпустки» та з графіком відпусток, затвердженим роботодавцем за узгодженням з профспілковим комітетом.

6.1.3. Вживати заходів щодо надання додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до чинного законодавства (Додаток 3 до цієї Угоди). Перелік посад та конкретну тривалість додаткових відпусток встановлювати в регіональних угодах та колективних договорах.

6.1.4. Забезпечувати виконання встановлених законодавством і даною Угодою соціальних гарантій і пільг працівникам та їх родинам.

При укладанні колективних договорів не обмежувати права трудових колективів щодо розширення гарантій, які передбачають більш високий рівень соціальної захищеності працівників порівняно з чинним законодавством, за рахунок власних коштів.

6.1.5. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників на яких даєправо на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці на підставі атестації робочих місць з метою включення до цих списків додаткових професій і посад працівників сфери культури.

6.1.6. Рекомендувати роботодавцям відповідно до своїх повноважень надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 3-х днів у випадках: укладення шлюбу; при народженні дитини; при шлюбі дітей; у разі смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів і дітей), не враховуючи часу на проїзд в кожному окремому випадку, за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій та закладів.

6.1.8. Гарантувати працівникам надання часу для пошуку нової роботи у разі попередження адміністрацією про їх звільнення за скороченням штатів, при ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації чи закладу у розмірі 8 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власних коштів цих підприємств, установ, організацій, закладів.

6.1.9. З метою запобігання масовому вивільненню працівників встановлювати (для кожного випадку) критерії такого вивільнення та порядок його проведення, відповідно до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2010-2012 роки в період дії цієї Угоди.

6.1.10. У разі загрози масового вивільнення роботодавці передбачають заходи щодо:

– проведення аналізу та розробки прогнозу використання трудових ресурсів з метою оперативного реагування на відповідні зміни;

– першочергового скорочення вакансій та сумісників;

– скасування роботи в надурочний час, у вихідні та святкові дні;

– скорочення адміністративно-управлінських витрат;

– припинення укладання нових трудових договорів, у тому числі і на визначений термін, на період, коли планується звільнення;

– скорочення замовлень робіт та послуг, які можна зробити власними силами, в інших організаціях.

6.1.11. Включати до колективних договорів зобов’язання роботодавців щодо заборони прийому на роботу на умовах цивільно-правових договорів протягом року після проведення скорочення чисельності або штату працюючих.

6.1.12. Рекомендувати керівникам Підприємств при укладенні трудових договорів застосовувати особливу форму трудового договору – контракт.

6.2. Міністерство зобов’язується:

6.2.1 На виконання норм та положень Закону України «Про культуру» продовжити роботу щодо розробки, вдосконалення та впровадження нормативно-правових документів, які регулюють виробничі та трудові відносини у сфері культури, зокрема:

– Примірного положення про режим роботи на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури;

– Порядку формування базової мережі закладів культури;

– нормативно-правової бази для формування творчих складів концертних закладів;

– Порядку укладення трудового договору;

– Положення про проведення атестації творчих працівників мистецьких закладів культури.

6.2.2. Продовжити розробку і впровадження державних соціальних стандартів у сфері культури.

6.2.3. Проводити консультації з Профспілкою щодо пом’якшення наслідків масового вивільнення працівників в порядку, встановленому нормативно-правовими актами.

6.3. Міністерство доручає керівникам підприємств, установ, організацій та закладів сфери культури за участю представницьких органів Профспілки:

6.3.1.Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників.

6.3.2. Вжити заходів щодо розробки і затвердження на підприємствах, в установах, організаціях та закладах правил внутрішнього розпорядку та погодження їх з відповідними профспілковими органами.

6.3.3. Забезпечити надання працівникам щорічних основних та додатково оплачуваних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством України.

6.3.4. Рекомендувати при укладанні регіональних угод та колдоговорів запровадити тривалість робочого часу для осіб з сімейними обов’язками, які мають дітей віком до 14 років, або дитину-інваліда на 1 годину на тиждень менше від встановленої тривалості зі збереженням розміру заробітної плати.

6.3.5. Встановлювати у колективному договорі скорочену тривалість робочого тижня в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

6.3.6. Передбачити встановлення колективними договорами особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки.

6.3.7. Рекомендувати керівникам Підприємств передбачати у колективних договорах зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку (стаж роботи на Підприємстві не менше 10 років), наприклад матеріальну допомогу на лікування, забезпечення пільговими санаторно-курортними путівками та інше.

6.3.8. У колективних договорах визначати обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на нього відповідно до потреб сфери культури і вимог законодавчих актів у цій сфері.

6.4. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов’язуються:

6.4.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури незалежно від форм власності, виконанням колективних договорів та надавати практичну допомогу щодо захисту законних інтересів працівників Міністерства, надавати їм безкоштовну правову допомогу, здійснювати представництво в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах.

6.4.2. Щорічно приймати участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей.

 1. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я

7.1. Сторони домовились:

7.1.1. Встановити контроль за виконанням керівниками закладів культури вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух».

7.1.2. Сприяти забезпеченню страхування працівників, відповідно до чинного законодавства, щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

7.1.3. Сприяти включенню до регіональних угод та колективних договорів зобов’язань щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

7.1.4. Координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан охорони праці, рівень виробничого травматизму й профзахворювань на виробництві, вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань промислової безпеки та охорони праці і системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері.

7.1.5. Здійснювати постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань охорони праці.

7.1.6. Брати участь у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому та виробничому рівнях, здійснювати постійний контроль за їх виконанням.

7.1.7. Узгоджувати дії, висновки і пропозиції під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об`єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до не пов’язаних із виробництвом. Спільно розглядати заяви і скарги працівників з цих та інших питань.

7.1.8. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об’єктів з метою недопущення невідповідності цих об’єктів встановленим нормативам з охорони праці.

7.1.9. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо вимог законодавства про охорону праці, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених консультацій.

7.2. Міністерство зобов’язується:

7.2.1. Забезпечити розроблення нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема:

– «Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів»;

– Першої редакції «Правил охорони праці для працівників бібліотек»;

– «Правил охорони праці для працівників музеїв».

7.2.2. Надавати організаційно-методичну допомогу з питань охорони праці підприємствам, установам, організаціям та закладам сфери культури.

7.2.3. Здійснювати контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури. Організовувати та забезпечувати облік і аналіз нещасних випадків на виробництві.

7.2.4. На основі аналізу виробничого травматизму, а також за поданням Профспілки щорічно заслуховувати на колегії Міністерства із залученням ЦК Профспілки керівників підприємств, установ, організацій і закладів, на яких трапилися смертельні, групові нещасні випадки або не виконуються заходи колективних договорів щодо поліпшення умов і безпеки праці.

7.2.5. Організовувати в установлені терміни за обов’язковою участю фахівців Профспілки навчання та перевірку знань з охорони праці з керівниками та їх заступниками, виконання службових обов’язків яких пов’язане із створенням умов для безпечного ведення робіт.

7.2.6. Розглядати пропозиції підприємств, установ, організацій та закладів щодо внесення змін та доповнень до Списків на пільгове пенсійне забезпечення, надання додаткових відпусток і скорочення робочого часу працівникам, зайнятим на важких роботах та роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, для подання їх в установленому порядку на затвердження.

7.2.7. Сприяти укомплектуванню служб охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури, приведенню чисельності, функціональних обов’язків, рівня заробітної плати та підпорядкованості фахівців служб охорони праці у відповідність до вимог Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про службу охорони праці. Здійснювати методичне керівництво і контроль щодо організації роботи з питань охорони праці, промислової санітарії відповідно до діючого законодавства.

7.2.8. Здійснювати обов’язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів, технічних інспекторів праці або інших представників Профспілки з питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, визначених законодавством.

7.3 Міністерство доручає керівникам підприємств, установ організацій та закладів сфери культури за участю органів Профспілки:

7.3.1. Здійснювати на підприємствах, в установах, організаціях та закладах розроблення і виконання комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, як складової частини колективних договорів.

7.3.2. Забезпечувати фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Забезпечувати фінансування заходів з охорони праці відповідно до законодавства (ст.19 Закону України «Про охорону праці») за рахунок бюджетних коштів, передбачених у кошторисах доходів і видатків підприємств, установ, організацій та закладів, а також за рахунок власних коштів цих юридичних осіб в розмірі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

7.3.3. Систематично проводити атестацію робочих місць працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах, забезпечувати приведення умов праці у відповідність до діючих нормативів, або надання працівникам відповідних пільг та компенсацій.

7.3.4. Включати представників первинних організацій Профспілки до складу комісій з проведення атестації робочих місць за умовами праці.

7.3.5. Забезпечувати працюючих засобами індивідуального захисту, спецодягом, відповідно до вимог діючих галузевих норм.

7.3.6. Забезпечувати проведення та фінансування медичних оглядів працівників (попереднього та періодичних) згідно статті 17 Закону України «Про охорону праці».

7.3.7. Забезпечувати своєчасну виплату одноразової допомоги та повного відшкодування шкоди потерпілим на виробництві відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

7.3.8. Рекомендувати керівникам музейних та бібліотечних закладів вносити до колективних договорів перелік окремих категорій професій (зберігач фондів усіх категорій, реставратор усіх категорій, завідувач реставраційною майстернею, завідувач науково-дослідною лабораторією, художник-реставратор усіх категорій, бібліотекар відділу зберігання документних ресурсів, рідкісних і цінних книг та ін.), які працюють у шкідливих умовах праці (у підвальних приміщеннях без денного світла, з предметами, обробленими хімічними засобами), та надавати їм пільги і компенсації відповідно до атестації робочих місць за умовами праці.

7.4. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов’язуються:

7.4.1. Здійснювати громадський контроль за станом умов і безпеки праці на підприємствах, в установах, організаціях та закладах, виконанням відповідних програм, а також положень колективних договорів з цих питань, надавати Міністерству інформацію і пропозиції щодо поліпшення цієї роботи на місцях.

7.4.2. Забезпечувати участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження.

7.4.3. Здійснювати громадський контроль за додержанням нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

7.4.4. Брати участь в розробці і перегляді правил, положень та інших нормативних актів з охорони праці і промислової санітарії.

7.4.5. Сприяти забезпеченню первинних організацій Профспілки нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.4.6. Організовувати навчання профспілкового активу з питань охорони праці та здійснення громадського контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці. Вживати заходів щодо підвищення рівня компетентності профспілкових працівників та активістів, які беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та у всіх заходах згідно з цією Угодою, шляхом зміцнення кадрового потенціалу технічної інспекції праці та інших представників Профспілки з питань охорони праці, підвищення рівня їх знань.

7.4.7. Здійснювати контроль за використанням коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, своєчасним наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, у складі комісій підприємства із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

7.4.8. Проводити щорічний аналіз даних щодо витрат за тимчасовою непрацездатністю на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури і вносити відповідні пропозиції роботодавцям щодо поліпшення умов праці.

7.4.9. Представляти інтереси членів Профспілки при розгляді заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у повному обсязі шкоди,заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, згідно чинного законодавстваУкраїни.

7.4.10. Брати участь у розробленні програм і заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури, забезпечувати громадський контроль за виконанням цих програм і заходів.

7.4.11. Ініціювати розроблення нормативного забезпечення працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням, повного використання коштів на охорону праці.

7.4.12. Інформувати органи державного нагляду за охороною праці та Міністерство, органи місцевого самоврядування та їх управління культури про виявлені під час громадського контролю на підприємствах факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров’ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробництвом захворювань.

7.4.13. Запровадити проведення щорічного аналізу з питань виконання трудового законодавства стосовно режиму праці та відпочинку неповнолітніх, інформувати соціальних партнерів про його результати.

7.4.14. Забезпечити безпосередньо на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності працюючих з проблем ВІЛ/СНІДу, ефективності профілактичних заходів його впливу на здоров’я та економіку.

7.4.15. Підвищувати рівень підготовки посадових осіб, спеціалістів і профспілкових активістів з питань охорони праці, приймати участь у роботі комісій з перевірки їх знань.

7.4.16. Забезпечити проведення Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства культури України.

7.4.17. Вживати заходів для забезпечення функціонування оздоровчо-спортивних таборів, санаторіїв-профілакторіїв навчальних закладів сфери культури, недопущення їх акціонування, продажу та перепрофілювання.

 1. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

8.1. Сторони домовились:

8.1.1. Не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій та закладів.

8.1.2. Домагатися, з метою збереження гарантій соціального захисту та підняття престижності праці працівників культури, поетапного збільшення їх посадових окладів до розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників в галузях економіки.

8.1.3. Домагатися виконання органами державної влади та місцевого самоврядування державних соціальних стандартів забезпечення потребнаселення культурними послугами з метою недопущення скорочення мережі підприємств, установ, організацій та закладів культури, особливо усільській місцевості.

8.1.4. Розробити і подати на розгляд органів державної влади пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавчих актів, які забезпечують гарантії й пільги окремим категоріям професій працівників культури, в тому числі:

– до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (зі змінами і доповненнями від 26.09.2002 р. № 1436) на гарантоване право на пенсію за вислугою років педагогічних працівників (викладачів і концертмейстерів) відповідно до частини 4 статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту»;

– пропозиції, відповідно з якими артисти циркового мистецтва мали б право на пенсію за вислугою років незалежно від віку при стажі творчої діяльності не менше 15 років.

8.1.5. Здійснювати контроль щодо забезпечення додаткової оплати праці працівникам підприємств, установ, організацій та закладів сфери культури, зайнятим на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

8.1.6. Рекомендувати при укладанні колективних договорів та угод передбачати питання з розвитку культури, спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної та гендерної політики.

8.1.7. Вживати заходів щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, що працювали у сфері культури.

8.1.8. Сприяти збереженню існуючих та утворенню нових установ культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді в областях, насамперед у сільській місцевості, відповідно до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. № 41 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 1015).

8.1.9. Розробити і затвердити державні соціальні стандарти надання послуг населенню у сфері культури, що гарантуються державою (перелік та обсяг послуг, порядок їх надання, показники виконання та якості).

8.2. Міністерство зобов’язується:

8.2.1. Здійснювати надання працівникам сфери культури соціальних гарантій, пільг та компенсацій відповідно до Конституції України, Закону України «Про культуру» та інших підгалузевих законів.

8.2.2. Вживати заходів щодо соціального захисту професійних творчих працівників і працівників сфери культури, надання таким працівникам державної підтримки в реалізації їх творчих задумів.

8.2.3. Виконувати зобов’язання, визначені статтею 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахування первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

8.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов’язуються:

8.3.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням суб’єктами господарської діяльності трудового, пенсійного та житлового законодавства, надавати працівникам сфери культури консультаційну та юридичну допомогу щодо пільг і гарантій, встановлених законодавством України для соціально незахищених верств населення.

8.3.2. Керуючись ст. 23 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», брати участь через Федерацію профспілок України у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат.

8.3.3. Постійно проводити серед працівників, членів їх сімей фізкультурно-масові, спортивні заходи всіх рівнів, всеукраїнські галузеві та регіональні спартакіади, змагання з різних видів спорту, кроси, турніри, тощо.

8.3.4. Надавати допомогу в оздоровленні та відпочинку працівників сфери культури та членів їх сімей, здійснювати заходи з розвитку мережі дитячих позашкільних установ та таборів відпочинку дітей.

8.3.5. Приймати щорічно участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілкових організацій і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей.

8.3.6. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням їй належних умов для адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх та оздоровчих потреб.

8.3.7. Щорічно вживати дієвих заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей, насамперед незахищених категорій, та домагатися при формуванні Державного бюджету України та бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності виділення коштів на оздоровлення дітей. Вживати заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування щодо оздоровлення і відпочинку дітей.

8.3.8. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивної роботи в трудових колективах, залучати до систематичних занять фізичною культурою трудящих і членів їх сімей, в тому числі об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства, проводити Всеукраїнські зимові і літні спартакіади.

8.3.9. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування; надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

 1. 9. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

9.1. Сторони домовились:

9.1.1. Зосереджувати свої зусилля і здійснювати конкретні дії, спрямовані, насамперед, на створення умов для продуктивної праці, стабілізації економіки та підвищення життєвого рівня працівників сфери культури.

9.1.2. Сприяти роботодавцям або уповноваженим ними органам і профспілковим органам усіх рівнів у проведенні колективних переговорів та укладанні регіональних угод і колективних договорів.

9.1.3. Інформувати одна одну про прийняття рішень з питань, які стосуються соціально-економічних інтересів працівників сфери культури і єпредметом цієї Угоди, здійснювати попередні узгодження таких рішень шляхом офіційних переговорів і консультацій.

9.1.4. Сторони визнають статус прийнятої Угоди, як основного документу соціального партнерства, яким встановлені основні принципи регулювання соціально-трудових відносин між роботодавцями і працівниками.

9.2. Міністерство зобов’язується:

9.2.1. Забезпечувати додержання прав та інтересів профспілкових організацій усіх рівнів, сприяти їм у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями.

9.2.2 Надавати ЦК Профспілки згідно з установленою державною і відомчою статистичною звітністю необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку сфери культури.

9.2.3. Включати представників Профспілки до складу Громадських рад системи Міністерства культури України на національному та регіональному рівнях. Забезпечувати участь представників Профспілки у проведенні консультацій, переговорів з питань, що є предметом цієї та регіональних угод щодо захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників сфери культури.

9.2.4. Вчасно, в межах компетенції, проводити безготівкове перерахування внесків на рахунок відповідних профспілкових органів на підставі особистої письмової заяви члена Профспілки відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та положень колективного договору.

9.2.5. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї виробничої діяльності, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі у консультаціях і переговорах, виконання громадських обов’язків в інтересах колективу, на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж одну годину на тиждень, також на час їх профспілкового навчання надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на умовах, передбачених колективним договором (згідно ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

9.2.6. Поширювати усі соціально-побутові пільги, діючі для працівників Підприємств, на звільнених від роботи виборних працівників профспілкових органів.

9.2.7. В разі необхідності, питання щодо дотримання прав профспілок розглядати щорічно на засіданнях колегії Міністерства культури України та засіданнях колегій регіональних управлінь культури.

9.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов’язуються:

9.3.1. Всебічно сприяти реалізації цієї Угоди, зниженню соціальної напруги у трудових колективах, попередженню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

9.3.2. Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних ситуацій, які можуть виникати на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери культури з метою запобігання організації та проведення страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих їх діяльність.

9.3.3. Керуючись вимогами Статуту Профспілки, чинного законодавства України, приймати участь у розробленні й погодженні проектів нормативно-правових актів, наказів з питань трудових відносин, охорони праці, тощо, які стосуються соціально-економічних інтересів працівників.

9.3.4. Забезпечувати громадський контроль за:

– виконанням заходів щодо поліпшення умов праці, побуту та оздоровлення працівників;

– ходом будівництва, реконструкції і технічного переоснащення об’єктів культурного призначення стосовно додержання норм і правил охорони праці й навколишнього середовища, забезпечення участі в прийманні цих об’єктів в експлуатацію.

9.3.4. Приймати участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір підприємств, установ та організацій.

9.3.5. Надавати Міністерству згідно з установленою державною і відомчою статистичною звітністю необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку сфери культури.

 1. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ

10.1. Сторони зобов’язуються:

10.1.1. Контроль за виконанням цієї Угоди здійснювати постійно діючою комісією у складі згідно з додатком 2 до цієї Угоди.

10.1.2. Сприяти укладанню колективних договорів у трудових колективах, що перебувають у сфері дії Сторін, та приведенню їх норм і положень у відповідність до цієї Угоди. Сторони визнають недійсними норми колективних договорів та угод, якщо вони включають соціальні гарантії, пільги, компенсації нижчі у порівнянні із чинним законодавством.

10.1.3. Спірні питання, що виникають у ході виконання цієї Угоди, розв’язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

10.1.4. Надавати одна одній на безоплатній основі статистичну та іншу інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди.

10.1.5. Забезпечувати здійснення постійного контролю за виконанням цієї Угоди, насамперед, – стосовно своєчасності виплати працівникам заробітної плати та погашення заборгованості.

10.1.6. Нести безпосередню відповідальність за виконання взятих зобов’язань у порядку, визначеному законодавством України.

10.1.7. Контроль за ходом виконання Угоди здійснюється комісією з представників обох Сторін, склад якої наведено у Додатку 2. Комісія щорічнорозглядає питання контролю за виконанням Угоди і доводить відповідну інформацію до відома профспілкових органів та роботодавців.

Сторони зобов’язуються не розголошувати відомості, про які стало відомо в ході проведення колективних переговорів.

Сторони у місячний термін після підписання Угоди затверджують заходи щодо забезпечення її реалізації та визначають осіб, відповідальних за виконання норм і положень Угоди.

Стан виконання Угоди двічі на рік розглядається на спільному засіданні Сторін, про що складається відповідний протокол, який підписується сторонами

10.2. Відповідальність сторін:

10.2.1. Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» (ст.ст. 17, 18, 19) сторони несуть відповідальність за:

– порушення і невиконання положень Угоди;

– не надання інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням даної Угоди;

– ухилення від участі у переговорах щодо внесення змін або доповнень до Угоди.

10.3. Заключні положення:

10.3.1. Ця Угода набирає чинності з дня підписання її Сторонами і діє до укладання нової або продовження дії цієї Угоди.

10.3.2. Кожна із Сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту Угоди. Ці пропозиції можуть бути враховані лише зазгодою обох Сторін.

10.3.3. В двотижневий термін з дня реєстрації Угоди вона надсилається Міністерству культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласних та Севастопольської міської державної адміністрації, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, підприємствам, установам, організаціям та закладам державної форми власності, а також галузевим територіальним профспілковим органам. Текст Угоди розміщується на сайті Міністерства культури України.

10.3.4. Ця Угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.

 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ

11.1. Ці критерії розроблено з метою визначення стану виконання зобов’язань Сторін та організації ефективного контролю.

11.2 Під час розгляду стану виконання Угоди на засіданні спільної робочої комісії Сторін щодо здійснення контролю за виконанням Угоди за підсумками роботи за відповідний звітний період Сторони застосовують такі оцінки виконання положень Угоди: «виконано», «виконується», «не виконано».

11.3. Тлумачення термінів оцінок виконання положень Угоди та умов їх застосування:

«виконано» – ця оцінка застосовується до положень із фіксованим терміном виконання, або які сформульовані як завершена дія, у разі їх виконання у повному обсязі на час підведення підсумків комісією;

«виконується» – ця оцінка застосовується до положень, які сформульовані як правило або принцип поведінки Сторін чи їх суб’єктів протягом усього строку дії Угоди за умови здійснення протягом звітного періоду відповідних заходів із реалізації цих положень;

«не виконано» – ця оцінка застосовується до положень, які виконані не в повному обсязі або з яких не проводилася робота на час підведення підсумків комісією із зазначенням причин їх невиконання.

Угоду підписали:

Міністр культури України

М.А. Кулиняк

Голова Центрального комітету

Профспілки працівників культури України

Л.Ф. Перелигіна

* * *

                                                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                                                 до Галузевої угоди

                                                                                                                                 між Міністерством культури України

                                                                                                                                 та Центральним комітетом Профспілки

                                                                                                                                 працівників культури України

                                                                                                                                 на 2012-2013 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

ПОСАД, РОБІТ, ПРОФЕСІЙ З НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, РОБОТА НА ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ ТРИВАЛІСТЮ ДО 7 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ

 1. КЕРІВНИКИ

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 1)

1.1. Керівники: об’єднань, підприємств, установ і організацій, їх заступники та помічники.

1.2. Керівники (начальники, завідувачі): філіалів підприємств, установ, організацій; управлінь, відділів, відділень, служб, цехів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень, бюро, секторів, бригад, гаражів, колон, баз, центральних складів (складів), канцелярій, господарства, архівів,гуртожитків, експедицій, виробництв, кабінетів, команд, фотолабораторій, фільмобаз (фільмосховищ), фільмотек, фонотек, відеотек, костюмерних, квиткових кас (столів), штабів цивільної оборони, пересувних виставок (зоовиставок). реставраційних майстерень, зоосекцій,технічно складних атракціонів, інших структурних підрозділів та їх заступники.

1.3. Директори знімальних груп та їх заступники.

1.4. Головні: режисери, диригенти, балетмейстери, хормейстери, художники, кінооператори та їх помічники.

1.5. Головні: архітектори, бібліотекарі, бібліографи, методисти, зберігачі фондів, адміністратори.

1.6. Головні: бухгалтери, інженери, механіки, технологи, конструктори, диспетчери, енергетики, економісти, редактори, музичні редактори та їх заступники.

1.7. Керівники художні та їх помічники.

1.8. Керівники: музичних частин, літературно-драматургічних частин.

1.9 Завідувачі: трупи, художньо-постановочних частин, художніх частин.

1.10. Вчені секретарі.

1.11. Старші майстри, старші контрольні майстри, контрольні майстри, майстри та їх заступники.

1.12. Начальник (завідувач) відділу (сектором) з основних видів діяльності, реставрації, реставраційною майстернею, їх заступники.

 1. ПРОФЕСІОНАЛИ, ФАХІВЦІ

(у Класифікаторі професій код починається з цифр 2, 3)

Провідні спеціалісти, спеціалісти: вищої, І, II, Ш категорії, спеціалісти.

2.1. Артисти і музиканти всіх жанрів.

2.2. Режисери-постановники, художники-постановники, балетмейстери-постановники, кінорежисери-постановники, кінооператори-постановники.

2.3. Диригенти, балетмейстери, хормейстери, режисери, кінорежисери, кінооператори, художники всіх спеціальностей, їх помічники та асистенти.

2.4. Члени сценарно-редакційних колегій.

2.5. Звукорежисери, музичні оформлювачі.

2.6. Звукооператори, звукооформлювачі та їх асистенти.

2.7. Керівники: студій за видами мистецтв і народної творчості, самодіяльних колективів, гуртків, музичних частин дискотеки, самодіяльних об’єднань, клубів за інтересами.

2.8. Наукові співробітники всіх категорій.

2.9. Реставратори усіх категорій, художники-реставратори усіх категорій.

2.10. Культорганізатори, екскурсоводи, акомпаніатори, концертмейстери, бібліотекарі, бібліографи, методисти, мистецтвознавці, керівники оркестрів, скульптори.

2.11. Зберігачі фондів усіх категорій.

2.12. Інженери, техніки, технологи, конструктори, старші диспетчери, диспетчери, механіки, енергетики, експерти – всіх спеціальностей.

2.13. Економісти, старші товарознавці, товарознавці, старші інспектори, інспектори, інструктори, редактори – всіх спеціальностей.

2.14. Бухгалтери, бухгалтери-ревізори, ревізори, юрисконсульти.

2.15. Референти, радники, консультанти, перекладачі, старші лаборанти, лаборанти, архіваріуси, метрологи.

2.16. Старші ветеринарні лікарі, ветеринарні лікарі, ветеринарні фельдшери, зоотехніки, лікарі, фельдшери.

2.17. Відповідальні секретарі, літературні співробітники, кореспонденти, фотокореспонденти.

2.18. Математики, програмісти прикладні, програмісти системні, інженер з організації та нормування праці, монтажери, креслярі.

2.19. Кіномеханіки пересувних кіноустановок, кіномеханіки, які обслуговують сільські стаціонарні кіноустановки, робота яких має систематичний роз’їзний характер.

2.20. Фільмоперевіряльники.

 1. ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ, РОБІТНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

(у Класифікаторі професій код починається з цифр 4, 5)

3.1. Коректори, укладальники текстів, експедитори, діловоди.

3.2. Секретарі керівників, секретарі-друкарки, секретарі-стенографістки, секретарі навчальних частин.

3.3. Старші: адміністратори, інкасатори, касири, касири квиткові, контролери квитків, комірники, табельники.

3.4. Адміністратори, касири, агенти з постачання, касири квиткові, контролери квитків, комірники, табельники.

 1. КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 7)

4.1. Слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, робота яких має систематичний роз’їзний характер.

4.2. Нотографіки.

 1. ОПЕРАТОРИ ТА СКЛАДАЛЬНИКИ УСТАТКУВАННЯ І МАШИН

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 8)

5.1. Водії автотранспортних засобів (легкові автомобілі).

5.2. Водії та машиністи пересувних електростанцій.

Примітка. Журналістам, які користуються відпусткою на підставі ст. 13 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», додаткові щорічні відпустки за ненормований характер роботи не надаються.

* * *

Додаток 2

                                                                                                                                 до Галузевої угоди

                                                                                                                                 між Міністерством культури України

                                                                                                                                 та Центральним комітетом Профспілки

                                                                                                                                 працівників культури України

                                                                                                                                 на 2012–2013 роки

СКЛАД

ПОСТІЙНОЇ ДВОСТОРОННЬОЇ КОМІСІЇ ПО ЗДІЙСНЕННЮ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ

Від Міністерства культури України:

Кулиняк М.А.Міністр культури України;
Губіна О.О.заступник Міністра – керівник апарату;
Мироненко Д.М.заступник директора Департаменту – начальник управління матеріально-ресурсного забезпечення;
Єрофеєва М.П.начальник відділу методології та консолідованої і статистичної звітності управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
Качмарик О.Б.заступник начальника Управління правового забезпечення – начальник відділу правової експертизи;
Бударін М.П.заступник директора Департаменту у справах релігій та національностей;
Мальцева С.Р.заступник начальника управління економіки та фінансування – начальник відділу методології оплати праці та соціального забезпечення;
Хлібосолов І.О.завідувач сектору циркового мистецтва, управління мистецтв, Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти, голова профкому;
Іванова Л.М.головний спеціаліст сектору циркового мистецтва;
Кириченко С.І.начальник контрольно-ревізійного відділу;
Старостенко С.А.завідувач сектору по запобіганню та протидії корупції.

Від ЦК Профспілки працівників культури України:

Перелигіна Л.Ф. – Голова ЦК Профспілки працівників культури України;

Колодко Л.В. – Голова Київської міської організації Профспілки працівників культури України;

Пророк В.В. – юрист ЦК Профспілки працівників культури України;

Масенко Т.П. – завідуюча відділом ЦК Профспілки працівників культури України.

Напишіть відгук